آموزش عقاید

عقايد و انديشه‌هاي بنيادي، پايه و اساس نظام ارزشي و ايدئولوژي منسجم را تشكيل مي‌دهد و آگاهانه يا نيمه‌آگاهانه در شكل‌گيري رفتار انسان‌ها اثر مي‌گذارد. از اين‌رو، براي برقراري و تحكيم نظام ارزشي و رفتاري اسلام بايد مباني عقيدتي كه ريشه‌هاي اين درخت تنومند و پربركت به شمار مي‌رود در دل‌ها پابرجا گردد تا همواره ميوه‌هاي شيرين و گوارايش به بار آيد و سعادت و خوشبختي دو جهان را تأمين كند.

به همين جهت، دانشمندان اسلامي از نخستين قرن ظهور اسلام به تبيين عقايد اسلامي به شكل‌هاي گوناگون و با شيوه‌هاي مختلف پرداختند؛ از جمله علماي كلام، كتاب‌هاي كلامي را در سطح‌هاي متفاوت تدوين كردند، در عصر جديد هم با توجه به شبهات نوظهور، كتاب‌هاي عقيدتي مختلفي نوشته شده است. اما غالباً اين‌گونه كتاب‌ها در دو سطح كاملاً متفاوت نگارش يافته است؛ يكي در سطح عمومي با بيانات ساده و توضيحات فراوان و ديگري در سطح تخصصي با بيانات پيچيده و عبارات سنگين و اصطلاحات علمي. در اين ميان، جاي كتاب‌هايي كه براي تدريس در سطح متوسط، مناسب باشد خالي مانده و سال‌هاست كه مدارس ديني به چنين متوني نياز شديد دارند.

اين كتاب با كمك گروهي از فضلاي مؤسسه در راه حق، براي تدريس در يك سطح متوسط در نظر گرفته شده و از آوردن استدلالات عميق و پيچيده كه به آشنايي با فلسفه يا تفسير يا فقه‌الحديث نياز دارد، خودداري و در هنگام ضرورت، به تبيين مقدمات لازم بسنده كرده و تكميل و بررسي ديگر ابعاد مسائل را به كتب ديگر حواله داده است. تا شوق ادامه تحصيل و تحقيق را در دانشجو برانگيزد.